FIXIO е авторизиран сервис за поправка на следните производи:

 • Motorola смартфони
 • Dell (Consumer and Business Client parts) - десктопи, лаптопи, монитори, аксесоари
 • Dell (Enterprise and storage parts) - Power Edge Server, Storage, Data Domain, Networking, Azure Stack Hub, Power Store, Power Scale, VxRail, Modular Infrastructure, Unity
 • Lenovo преносни комјутери (Ideapad & Thinkpads), десктопи (Ideacentre & Thinkcentre), таблети (Smart Devices), монитори, работни станции, Infrastructure Solutions Group (ISG - enterprise equipment)
 • Lexmark производи (А3, А4 и матрични печатари)
 • Xerox (А3 и А4 печатари и скенери)
 • Acronis - Tier 1 ниво на поддршка за софтверски лиценци за бекап и заштита на физичка и виртуелна околина
 • NJOY UPS и напојувања

 

Што е авторизиран сервис?

 • Авторизиран сервис е сервис кој е сертифициран и одобрен од страна на компанијата производител за извршувње на поправки и сервисирање на еден или повеќе брандови/серии уреди на производителот.
 • Авторизираниот сервис има договор за сервисирање, потпишан со производителот или со неговиот официјален увозник, со одобрување од страна на производителот.
 • Авторизираниот сервис ги исполнува сите барања на производителот за квалитет на услугите, употребува официјални резервни делови, ги има поминато сите обуки и процеси на оценување од страна на производителот кои го гарантираат потребното знаење и искуство при работење со уредите на производителот.

 

Зошто да одберете авторизиран сервис?

 • Гарантиран квалитет од страна на производителот
  Авторизираниот сервис ви гарантира квалитет и стручност кои се резултат од строгото следење на правилата и процедурите на работење, наметнати од производителот.
  Сервисниот центар FIXIO е под континуиран мониторинг и контрола од страна на сите производители со кои имаме склучено договор за авторизација.
  Техничките лица кои се одговорни за сервисирање на одредените уреди, подлежат на постојани обуки, едукација и проверка на нивното знаење од страна на производителот, со цел секогаш да бидат запознаени со работењето на уредите, сите новитети и правила на работа и поправка кои гарантираат на корисниците квалитетно и навремено сервисирање.
 • Почитување поволностите на гаранцијата
  Сервисирањето на уред под гаранција во авторизиран сервисен центар им гарантира на корисниците почитување и задржување на сите поволности кои ги обезбедува производителот во доставениот гарантен рок.
  Во исто време, според гарантните услови на производителот, поправката и сервисирањето на уред кој е под гаранција, во неавторизиран сервис или од неавторизирано лице води до отказ на гарантното сервисирање (бесплатна поправка).
 • Оригинални резервни делови
  Авторизираниот сервис работи со оригинални резервни делови, доставени или купени од производителот на уредите за чие сервисирање имаме потпишан договор за авторизација.
  Оригинални делови се обезбедуваат само и единствено на сервисен центар кој е авторизиран за поправка на соодветниот уред.